Faaliyet Alanlarımız | İcra ve İflas Hukuku
Hukuki Danışmanlık

Miran Legal olarak, günümüz dünyasında uzmanlaşmanın ve nitelikli bilgiye sahip olmanın fark yarattığını düşünüyoruz. Bu nedenle, yeterli tecrübeye ve fark yaratacak nitelikte uzmanlığa sahip olduğumuz alanlarda hizmet veriyoruz.


İcra ve İflas Hukukunun konusunu; özel hukuk ilişkilerinden doğan para ve teminat alacaklarının, borçlu tarafından ödenmemesi durumunda, kanunda belirlenmiş sınırlar çerçevesinde, kamu otoritesi ve kuvveti yardımı ile nasıl tahsil edileceği oluşturmaktadır.

İcra ve İflas Hukukunda borcun tahsilinin çeşitli yöntemleri vardır. Bu, icra takibi yoluyla olabileceği gibi; koşullar mevcut ise, iflas yoluyla da olabilir. Yasal olarak borçlunun taşınır ve taşınmazlarına nasıl el konulabileceği, takip başlatılıp başlatılamayacağı, takip durumunda borçlunun borcunu ödememesi durumunda sahip olduğu malların nasıl haczedilebileceği, haczedilen malların nasıl paraya çevrilebileceği, icra ve iflas hukuku kaidelerinde yer alır.  İcra ve iflas dosyalarının takip şekli, söz konusu sürecin seyrini ve neticelenme hızını etkilemektedir. Bu nedenle alacaklıların, mevcut alacaklarını en kısa sürede tahsil etme konusunda, profesyonel bir hukuk ekibinden yardım almaları büyük önem taşımaktadır.

Sadece dosya alacaklılarının değil; dosya borçlularının da, yapılan takip karşısında hangi hukuki yollara başvurabileceği, borçların mevcut ticari faaliyete zarar vermeyecek şekilde hukuki olarak en doğru şekilde yapılandırılması gibi hususlarda, profesyonel bir hukuk ekibinden yardım alması büyük önem taşımaktadır.

İcra ve İflas Hukuku genel anlamda para tahsili olarak ifade edilse de, İcra ve İflas Hukuku taşınmazların tahliyesi ve teslimi, taşınır teslimi, bir işin yapılması veya yapılmaması, irtifak hakkına ilişkin ilamların icrası, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişkinin kurulması gibi konuları da kapsamaktadır.

Ofisimiz tarafından da bu doğrultuda, İcra ve İflas Hukukuna yönelik aşağıda belirtilen hizmetler verilmektedir.

 • İlamlı, ilamsız ve rehinin/ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile icra takiplerinin yürütülmesi,
 • İhtiyati haciz işlemlerinin yürütülmesi,
 • Konkordato başvurularının yapılması ve dava sürecinin yürütülmesi,
 • İcra takiplerinin başlatılmasının ardından, haciz, satış ve paraların paylaştırılması işlemlerinin yapılması suretiyle tahsilatın gerçekleştirilmesi,
 • Borç ödemeden aciz vesikasının alınması,
 • İtirazın iptali davalarının yürütülmesi,
 • İstihkak davalarının yürütülmesi,
 • Taahhüdü ihlal davalarının yürütülmesi,
 • Menfi tespit ve istirdat davalarının yürütülmesi,
 • Ticareti terk, iflas istememe davalarının yürütülmesi,
 • İhalenin feshi davalarının yürütülmesi,
 • Mali durum ıslahı ile şirketlerin yeniden yapılanma sürecinin yürütülmesi.