Faaliyet Alanlarımız | Rekabet Hukuku
Hukuki Danışmanlık

Miran Legal olarak, günümüz dünyasında uzmanlaşmanın ve nitelikli bilgiye sahip olmanın fark yarattığını düşünüyoruz. Bu nedenle, yeterli tecrübeye ve fark yaratacak nitelikte uzmanlığa sahip olduğumuz alanlarda hizmet veriyoruz.


İktisadi anlamda rekabet, bir piyasada satıcıların daha fazla müşteri edinerek mal ve hizmet satışlarını, dolayısıyla da karlarını artırmak için giriştikleri yarış şeklinde tanımlanabilir. Rekabet olgusu, etkin çalışan bir piyasa sistemi için temel oluşturmanın yanı sıra, piyasa aktörlerinin kararlarının bağımsızlığını ve kişisel çıkarlarını gözeten eylemleri korumakla birlikte, sosyal adaleti ve ekonomik etkinliği sağlar. Bunların yanı sıra rekabetçi piyasa yapısı dinamik işlevlere de sahiptir.   Öte yandan piyasaların kendi başına bırakılması sonucunda piyasadaki teşebbüslerin yıkıcı bir yarış içine girmeleri, yarışma yerine toplumsal refahı ve iktisadi gelişmeyi olumsuz etkileyecek işbirliklerine gitmeyi ya da iktisadi güçlerini kullanarak sömürücü ve dışlayıcı eylemlerde bulunmayı tercih ettikleri bir ortama, dönüşme riskiyle karşı karşıya kalınması devlet müdahalesini kaçınılmaz kılmaktadır. Bu tür eylemler, aynı zamanda girişim özgürlüğünü de kısıtlayacak, böylece temel demokratik hak ve özgürlükler sekteye uğramış olacaktır. Anılan sorunların bertaraf edilmesi, ekonomik sistemin bir rekabet kanunu ile desteklenmesi ve bu kanunu uygulayacak etkin bir rekabet otoritesinin tesis edilmesi ile mümkün olabilecektir.  Rekabet Hukuku da, serbest piyasa ekonomisini destekleyen ve sürdürmeyi amaçlayan, şirketlerin rekabete aykırı davranışlarını düzenleyen bir hukuk dalıdır. Rekabet hukukunun amacı mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır. Günümüz piyasasında da rekabet hukukunun önemi gün geçtikçe artmaktadır. Nitekim küreselleşen ekonomi ile rekabet ve devamında rekabet hukukuna ilişkin sorunlar, sadece ulusal alanda değil uluslararası alanda da ön plana çıkmaktadır. Bizler de Miran Legal olarak, şirketlerin varlığı ve geleceği için büyük önemi olan bu hukuk alanında, ulusal ve uluslararası güncel teknolojik ve ekonomik değişimleri yakından takip ederek, müvekkillerimizin rekabet hukukuna ilişkin değişen ihtiyaçlarını özenle ele almakta ve hukuki destek sağlamaktayız.  Bu kapsamda müvekkillerimize başlıca;

  • Rekabet soruşturmaları ile muhatap olan şirketlerde ihlal iddialarına karşılık olarak, her şirket özelinde ve somut olaya göre doğru hukuki stratejinin belirlenmesi, 
  • Kurum kararlarına karşı açılacak davalarda gerekli tüm aşamaların takibi,
  • Özellikle sektöründe hakim durumda olan müvekkillerin gerçekleştirdikleri eylemlerde rekabet hukuku açısından tehlike yaratmayacak gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması,
  • İş birlikleri, birleşme ve devralmalar, ortak girişimler gibi süreçlerde Kurum nezdinde gerekli izinlerin alınması gibi alanlarda olmak üzere hizmet vermekteyiz.