Faaliyet Alanlarımız | Kişisel Verilerin Korunması Hukuku
Hukuki Danışmanlık

Miran Legal olarak, günümüz dünyasında uzmanlaşmanın ve nitelikli bilgiye sahip olmanın fark yarattığını düşünüyoruz. Bu nedenle, yeterli tecrübeye ve fark yaratacak nitelikte uzmanlığa sahip olduğumuz alanlarda hizmet veriyoruz.


“Kişisel veri”, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel veriden söz edebilmek için, verinin bir gerçek kişiye ilişkin olması ve bu kişinin de belirli ya da belirlenebilir nitelikte olması gerekmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Teknoloji ve dijitalleşme ile birlikte kişisel verilerin korunması kavramı; kurumlar, şirketler ve bireyler için çok önemli bir hal almaya başlamıştır. Hem kamu hem de özel kurum ve kuruluşlar, bir hizmetin veya ürünün piyasaya sürülebilmesi için uzun bir süredir kişisel veri niteliğindeki bilgileri toplamakta, satmakta veya paylaşmaktaydılar. Fakat veri sahibinin iznine bağlı olmadan yapılan söz konusu işlemler, veri sahibinin bazı hukuki haklarını ihlal edilmesine yol açmaktaydı.

Bu nedenle, Kişisel Verilerin Korunması amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanun metni (KVKK), 24/03/2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilerek kanunlaşmış ve 07/04/2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun ile gelen zorunlu süreçleri işletebilmek ve sürdürebilmek amacıyla KVKK bir kurum olarak meydana gelmiştir. Bununla birlikte, veri sorumlularının kayıt olmak zorunda oldukları ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri kayıt sistemi olan VERBİS (Veri Sorumluları Sicili) ile sicile ilişkin usul ve esaslar da kurum kapsamında ortaya çıkmıştır.

Miran Legal olarak, kanun ve kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde müvekkillerimizin Kanun’a uyum süreçlerinin tam ve eksiksiz olarak sağlanması ve kişisel veri işleme süreçlerinin hukuka uygun şekilde yürütülmesi amacıyla güncel gelişmeleri en yakından takip etmekteyiz.

Bu kapsamda Miran Legal olarak başlıca;

  • VERBİS’ ne kayıt işlemlerinin yürütülmesi ve takibi,
  • Müvekkil şirketlerin tabi oldukları yükümlülüklerin tespiti, 
  • Bu yükümlülüklere göre gerekli şirket politikalarının oluşturulması,
  • Gereken veri kayıt sisteminin oluşturulması için IT departmanları ile işbirliğinin sağlanması,
  • KVKK kapsamında sözleşmelerin hazırlanması ve revize edilmesi,
  • Müvekkil şirketlerde KVKK ve mevzuata uyum sağlanması sürecinde, şirket içi eğitimlerin verilmesi
  • Veri güvenliği ve bilişim sistemlerine ilişkin hukuki tedbirlerin alınması,
  • Bilişim suçlarına ilişkin yargılama süreçlerinin başlatılması, müvekkillerin temsili gibi hizmetleri vermekteyiz.