Faaliyet Alanlarımız | Fikri ve Sınai Mülkiyet
Hukuki Danışmanlık

Miran Legal olarak, günümüz dünyasında uzmanlaşmanın ve nitelikli bilgiye sahip olmanın fark yarattığını düşünüyoruz. Bu nedenle, yeterli tecrübeye ve fark yaratacak nitelikte uzmanlığa sahip olduğumuz alanlarda hizmet veriyoruz.


Telif Hakları veya Fikri haklar olarak da bilinen Fikri mülkiyet, bir kişiye veya kuruluşa ait olan fikir ürünüdür. Söz konusu kişi ya da kuruluş, sonradan bunu serbestçe paylaşmayı veya kullanımını belirli biçimlerde kontrol etmeyi tercih edebilir.

 Sınaî Mülkiyet ise genel tanımı ile sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına; ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerindeki üretici veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına tescil edilmesini ve böylece ilk uygulayıcıların ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan gayri maddi bir haktır. Sınai Mülkiyet hakları patent, faydalı modeller, marka ve tasarımları kapsamaktadır.

Genel olarak Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları; eser, marka, buluş sahibinin ticari haklarını koruyan haklardır. Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları, bir işletmenin ürünleri, yöntemleri (usulleri), dokümanları, görselleri, kimlik unsurları, sanat eserleri, vb.' ne ilişkin tüm özgün tasarımları ve gizli ya da açık bilgileri (gayri maddi varlıkları) ile ilgili sahip olduğu, kullanma, ürüne dönüştürme, dağıtma, yayma, satma gibi çeşitli mahiyetteki hakları olarak da tanımlamak mümkündür.

Telif hakları, eserin meydana getirilmesiyle kendiliğinden doğar. Bunun için bildirim ya da tescil gibi bir prosedüre ihtiyaç yoktur. Buna karşılık patent, faydalı model, marka ve tasarım gibi sınaî mülkiyet kategorisinde yer alan haklar, Türk Patent Enstitüdü gibi bir idari kurumda tescil ettirilmelidir. Sınai haklar bakımından esas olan tescildir; tescilsiz koruma istisnaidir. Fikri mülkiyet hakları, hukukun diğer alanlarından farklı, kendine özgü (sui generis) niteliklere sahiptir.

Miran Legal olarak, Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hukuku kapsamında, ticari marka ve ürünlerin ulusal ve uluslararası düzeyde koruma altına alınması amacıyla;

  • Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin ulusal ve uluslararası alanda araştırılması, tescili, korunması ve devri işlemlerinin yapılması,
  • Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi ve uyuşmazlıklardan doğan hukuk ve ceza davalarının yürütülmesi,
  • Telif haklarına ilişkin işlemlerin yürütülmesi,
  • Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi,
  • Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve lisans verme/alma görüşmelerinde danışmanlık hizmeti verilmesi hizmetlerini, yerli ve yabancı müvekkillerimize en güncel şekilde sunmaktayız.