Hukuki Danışmanlık | İdare ve Vergi Hukuku
Hukuki Danışmanlık

Miran Legal olarak, günümüz dünyasında uzmanlaşmanın ve nitelikli bilgiye sahip olmanın fark yarattığını düşünüyoruz. Bu nedenle, yeterli tecrübeye ve fark yaratacak nitelikte uzmanlığa sahip olduğumuz alanlarda hizmet veriyoruz.


İdare Hukuku; idarenin kuruluşu ve işleyişine uygulanan kamu hukuk kurallarının bütününü oluşturan bir hukuk dalıdır. Kamu hukukunun bir alt dalı olması sebebiyle özel hukuk kurallarından farklı birtakım kurallardan oluşmaktadır. Bu sebeple idari yargı, adli yargıdan farklı olarak özel bir yargı düzenidir.

İdare hukuku başlıca; idarenin maliye, ekonomi, ulaştırma, sağlık, imar, orman, bayındırlık, çevre trafik, güvenlik, gümrük, kamu ihaleleri vb.  alanlarda  yürüttüğü faaliyetlerden doğan uyuşmazlıklara uygulanmaktadır.

Hukuk devleti ilkesinin gereği olarak idare, tüm eylemlerinde ve tesis ettiği idari işlemlerde kanun ve ilgili mevzuata bağlı kalmak ve hukukun genel ilkelerine uygun hareket etmekle yükümlüdür. Ancak bu ilke ve yükümlülüğe rağmen, uygulamada vatandaşın mağduriyetine neden olan hukuka aykırı idari eylem ve işlemler sıklıkla meydana gelebilmektedir. İdarenin gücü ve telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet verebilecek işlemleri göz önüne alındığında, idare karşısında vatandaşın korunması büyük önem arz etmektedir. Bu koruma, kimi zaman idari işlem ve eylemler meydana gelmeden önleme amaçlı; kimi zaman ise, ortaya çıkan uyuşmazlık ve mağduriyetleri çözümlemeye ve müvekkil nezdinde telafisini sağlamaya yönelik olmaktadır.

Ancak idare hukuku çok geniş kapsamlı bir hukuk dalıdır. İdare, bazı işlem ve eylemlerinde idare hukukuna değil özel hukuka tabi olmaktadır. Çünkü bazı durumlarda idare de sanki bir özel hukuk kişisiymiş gibi hareket etmektedir. Dolayısıyla bu tür durumlarda idarenin işlem ve eylemleri özel hukuk kurallarına göre değerlendirilip çözümlenmektedir.

Vergi Hukuku ise; vergilerin niteliklerini, gerçekleştirilmelerini, alınma yöntemlerini, vergi yükümlüleriyle maliyenin ilişkilerini, bunların hak ve görevlerini vb. konu alan hukuk dalıdır. Vergi hukuku, bireyler ile devlet arasındaki ilişkileri incelediğinden kamu hukukunun alt dallarından birisidir. 

Anayasamızın 73. maddesine göre; “Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.” Bu yükümlülük yerine getirilirken vergide adalet, vergide eşitlik, vergide kanunilik gibi ilkelere uyulmalıdır. Ancak kimi zaman devlet tarafından bu yükümlülüğü tatbik etmek amacıyla, söz konusu ilkelere aykırı kusurlu ve hatalı işlemler gerçekleştirilebilmektedir. Bu durumda kişilerin haklarının korunması ve telafisinin sağlaması konusunda profesyonel bir hukuki desteğe ihtiyaç duyulacağı tartışmasızdır.

 

Bizler de Miran Legal olarak, İdare ve Vergi Hukukuna yönelik aşağıda belirtilen hizmetleri müvekkillerimize vermekteyiz.

  • Maliye Bakanlığı, vergi daireleri ve alt komisyonlar nezdinde karşılaşılan sorunların sulh yoluyla çözümü için ilgili kurumlar nezdinde başvuru yapılması,
  • Vergi daireleri, tadilat ve takdir komisyonları kararlarına karşı itirazların yapılması ve gerekli hukuki prosedürün işletilmesi,
  • Vergi tarhı, tahakkuku ve tahsili aşamasında yaşanan hukuki ihtilafların çözümü,
  • Vergi cezalarına karşı itirazların yapılması ve uyuşmazlıklara doğan davaların yürütülmesi,
  • İdari mercilerce verilen yaptırım kararlarına karşı idare ve vergi mahkemelerinde dava yolu ile temsil,
  • Danıştay nezdinde açılacak tam yargı ve idari işlemin iptali davalarının yürütülmesi,
  • İmar ve iskan işlemlerine yönelik mahalli idarelerce alınan kararlara karşı itirazların yapılması ve uyuşmazlıklardan doğan davaların yürütülmesi.